خواص گلبرگ زعفران

خواص گلبرگ زعفران

زعفران یک گیاه سود مند وبا ارزش است که خواص درمانی فراوانی دارد که در این مقاله  به برسی خواص گلبرگ زعفران پرداخته شده

گیاهان دارویی

گیاهان یکی از منابع مهم آنتیاکسیدان باشند، آنتی اکسیدانهاي طبیعی باعث افزایش قدرت آنتی اکسـیدان هـاي پلاسـما و کاهش ابتلا به بعضی بیماريها مانند سرطان، بیماريهاي قلبی و سکته مغزي می شوند . بـا توجـه بـه سـمی بـودن و اثـرات سـوء تغذیه ای انتی اکسیدان های سنتزي موجود در مواد غذایی، نیاز به آنتی اکسیدان هاي طبیعی از گیاهان با سمیت کمتر و اثربخش بیشـتر یـک ضـرورت جدي است. 

خواص اکسیدانی گلبرگ زعفران

گلبرگ زعفران یک منبع گیاهی غنی از مواد پلی فنولی است که تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. لذا این پژوهش بـه منظـور بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنولیک گلبرگ زعفران انجام شد. در این پژوهش ابتدا عصاره گلبرگ زعفران با حلال هـاي الکلـی اتانول و متانول ۳۰،۷۰و۹۰ درصد و اب به طور جداگانه استخراج شد. سپس میزان ترکیبات فنـولی بـه روش فـولین سـیوکالتیو و فعالیـت آنتیاکسیدانی آن به روش احیاي رادیکال آزاد dpph  ارزیابی شد. 

برای اشنایی بیشتر با خواص زعفران میتوانید از این مطلب بازدید فرماییید

نتایج نشان دادکه  نوع و میزان حلال بر میزان ترکیبات فنـولی و آنتـی- اکسیدانی اثر دارد و ارتباط معنی داري بین میزان ترکیبات فنولی و خاصیت بازدارندگی مشاهده شد. همچنـین بـا افـزایش غلظـت خاصـیت ، آنتی اکسیدانی و ترکیبات فنولی عصاره افزایش می یابد . یابد در پایان عصاره اتانولی به عنوان بهترین حـلال بـراي بیشـترین اسـتخراج ترکیبـات فنولی و آنت یاکسیدانی مشخص شد

یافته های این مقاله

یافته های این پژوهش در توافق با گـزارش قبلـی مبنـی  بـر ارتباط مستقیم اجزا فنولیک با فعالیت انتی اکسیدانی است وبا  افزایش غلظت میزان در صد مهار کنندگی نیز افزایش یافت. از بین عصاره های مختلف اتانولی ، متانولی و ابی عصاره ابی عملکرد ضعیفتر ی در ارتباط با مهار رادیکال های ازاد داشت.

این اختلاف ها میتوانند از متغیر ازمایش باشند درواقع اختلاف در میزان راندمان استخراح عصاره ها در پژوهش های قبلی و پژوهش های حاظر احتمالا به عالت تفاوت در شرایط کشت منطقه جغرافیایی وزمان برداشت نمونه و همچنین شرایط استخراج عصاره به روش حلال سرد با استفاده از متانول ، اتانول و اب است که شامل:

زمان استخراج سرعت اختلاط و اندازه ذرات پودر گلبرگ زعفران است تناقص در نتایج بدست امده در تحقیقات مختلف میتواند در ارتباط با تنوع ترکیبات شیمیایی موجود در گیاهان مکانیزم مختلف واکنش ان ها وسینتیک مختلف واکنش های مهاری انها در روش های انتخابی باشند . ظرفیت انتی اکسیدانی اندازه گیری شده یک نمونه با روش مورد استفاده و منبع تولید رادیکال ازاد یا عامل اکسیدان کننده در ارتباط می باشند .

نتایج این مطالعه به طور کلی نشان دهنده اثر انتی اکسیدانی عصاره های ابی اتانولی و متانولی گلبرگزعفران می باشند به و بدلیل دارا بودن طعم و عطر عالی امکان استفاده از این عصاره در صنایع غذایی وجود دارد.

برای خرید زعفران ارگانیک اصل با بهترین کیفیت به صورت بسته بندی شیک و پک های هدیه و صادراتی با ارستال برای تمامی نقاط با ما تماس بگیرید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *